Na Mao là một xã vùng xa của huyện Đại Từ, đường giao thông đi lại khó khăn, không có đường quốc lộ qua xã. Do vậy hạn chế rất nhiều đến việc phát triển văn hóa xã hội.